PostHeaderIcon Payrolling

Payrolling 

U krijgt een factuur met daarop het afgesproken bedrag en een bijlage met de gewerkte uren. 
Bij payrolling geeft een bedrijf zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van Strooper Dienstverlening.

Hierdoor ontdoet het bedrijf zich van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen.

Een bijkomend voordeel voor een werkgever is, dat een bedrijf dat zijn personeel via een payrollbedrijf betaalt niet meer onder de specifieke CAO van een bepaalde bedrijfstak valt. Hiermee ontloopt een bedrijf verplichte afdrachten aan sectorfondsen, collectieve pensioenvoorzieningen die doorgaans alleen voor oudere werknemers voordelig zijn en de verplichting om doorgaans rigide loonschalen te hanteren. Met andere woorden: het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon voor de werknemer wordt kleiner.

Payrolling is een sterk groeiend fenomeen in Nederland, vooral in de horecasector. Er zijn een aantal grote aanbieders actief, maar door de groter wordende vraag zijn ook steeds meer kleinere aanbieders tot de markt toegetreden. Als de keuze voor een payroll-organisatie gemaakt moet worden, is het van belang dat bepaalde criteria in acht worden genomen. Hiervan zijn het voldoen aan de NEN-normering 4400-1 en de aansluiting bij een brancheorganisatie van uitzendondernemingen (NBBUABU of VPO) de belangrijkste. Heeft men duurzaamheid hoog in het vaandel staan dan bestaat er tegenwoordig de mogelijkheid personeel duurzaam te verlonen. Strooper heeft de NEN-normering 4400-1

Naast personeel van Strooper is payrolling erg geschikt voor Freelancers, die geen VAR hebben of kunnen krijgen. De payroll-ondernemingen nemen de Freelancers in dienst en verzorgen de facturatie aan de opdrachtgever en de salarisadministratie. Een voordeel voor de Freelancer hiervan is dat hij wel de vrijheden behoudt van het ondernemen (het op zoek gaan naar/aannemen van nieuwe opdrachten, bepalen tarief etcetera) maar tegelijkertijd wel de zekerheid behoudt van een loondienstregeling (terugvallen op het sociale vangnet). 

Aanvullende informatie is te vinden op:

http://www.leerwiki.nl/Voordelen_van_Payrolling_voor_een_bedrijf

http://www.payrolling.nl/faq.html

Payrolling oplossing voor de flexibele inzet van personeel

Bedrijven die zonder al te veel risico personeel willen aannemen zouden kunnen overgaan op payrolling. Daarmee komt her personeel feitelijk in dienst van het payrollbedrijf, maar houdt de opdrachtgever zeggenschap over het personeel.

Dagelijks zijn zo'n 60.000 werknemers aan de slag via payrollbedrijven. Dat aantal stijgt. Payrolling werkt heel eenvoudig. De opdrachtgever werft en selecteert zelf zijn personeel en het payroll-bedrijf neemt deze werknemers als het ware over en stelt ze ter beschikking aan de opdrachtgever. Opdrachtgevers verstrekken daartoe gegevens, zoals kopie legitimatiebewijs, brutoloon en looptijd contract, aan het payroll-bedrijf.

Juridisch werkgeverschap
De opdrachtgever besteedt zo het juridische werkgeverschap uit aan het payrollbedrijf. Die zorgt dus voor de aan- en afmeldingen bij alle instanties (UWV), ziekmeldingen, loonbeslag, afdrachten van de werkgeverspremies, opbouwen van vakantierechten, verzorgen van de loonstrook en jaaropgave.

Failliet
Voordeel is de grotere flexibiliteit voor werkgevers. Klanten kunnen failliet gaan, opdrachten plotseling wegvallen. Bij een noodzakelijke sanering van het personeelsbestand zijn de flexibele werknemers het eerst aan de beurt, pas daarna het vaste personeel voor wie een ontslagvergunning moet worden aangevraagd.

Proeftijd
Een ander voorbeeld. De proeftijd ervaart u als te kort om een medewerker op zijn of haar competenties in te schatten. Payrolling kan dus een middel zijn om aan de voorkant (instroom van nieuwe medewerkers) een selectie te maken van de medewerkers die binnen het bedrijf passen. Ook bij een hoog verloop van personeel, met daardoor zware administratieve lasten, kan payrolling de werkdruk sterk verminderen.

Voor wie en waarom is payrolling interessant?

 • Startende ondernemers

Ondernemers die voor het eerst werknemers in dienst nemen en de weg van goed en probleemloos werkgeverschap nog niet kennen.

 • Core business 

Ondernemingen die zich niet bezig willen houden met alle financiële en administratieve verplichtingen rond werknemers, maar bezig willen zijn met ondernemen.

 • Regelgeving 

Ondernemers die (te veel) tijd kwijt zijn aan het bijhouden en volgen van de voortdurende veranderingen in de regelgeving.

 • Piekmomenten 

Ondernemers die te maken hebben met veranderingen in het personeelsbestand, bijvoorbeeld door piek- en dalmomenten.

 • Kosten

Ondernemers die concluderen dat het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap voordeliger kan zijn dan het inbesteden.

 • Salaris

De ‘gepayrollde medewerker' merkt in de praktijk geen enkel verschil: u heeft de dagelijkse leiding en regelt alle operationele zaken. De gepayrollde medewerker verdient ook hetzelfde salaris als wanneer hij of zij rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever. Verder ontvangt de medewerker een contract van het payroll-bedrijf, waarmee het payrollbedrijf juridisch gezien zijn of haar werkgever is. 
Voor het verlonen van medewerkers kunnen drie CAO's worden gehanteerd: de ABU en NBBU-cao's voor uitzendondernemingen, en de VPO-cao, specifiek voor payrolling. Deze drie hebben enkele overeenkomsten: flexibiliteit, pensioenvoorziening en de salariëring van de medewerker. Overigens kunnen medewerkers niet tot in het oneindige via payrolling worden ingezet. Er zijn drie fases:

 1. Fase A: de eerste 78 weken De eerste overeenkomst is een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 78 weken.
 2. Fase B: de volgende 2 jaar Na afloop van uw overeenkomst voor de eerste 78 weken, kan een Fase B contract volgen. Dit is een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een half jaar. Fase B houdt in dat het payrollbedrijf na die 78 weken, acht keer een overeenkomst voor bepaalde tijd kan aanbieden met een maximale totale duur van twee jaar.
 3. Fase C: Onbepaalde tijd Na Fase B te hebben doorlopen, kan het payrollbedrijf de werknemer een overeenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.

Kosten: tussen de 5 en 10% 

Opdrachtgevers geven het gewerkte aantal uren aan het payroll-bedrijf door. Dat kan wekelijks, maandelijks of periodiek. Opdrachtgevers krijgen vervolgens een vaste kostprijs per gewerkt uur van het payrollbedrijf doorberekend. Een voorbeeld: bruto-uurloon € 10,- x omrekenfactor 1,70 = € 17,- (exclusief BTW). Gemiddeld verdient een payrollbedrijf tussen de 5 en 10%, terwijl dat bij een uitzendbureau gemiddeld 30% is.

De voordelen van payrolling op een rij:

 • geen verplichting om zieke medewerkers twee jaar lang door te betalen
 • geen verplichtingen inzake de Wet verbetering Poortwachter
 • geen verplichte aansluiting bij een arbodienst
 • geen risico's met arbeidsovereenkomsten en juridische vraagstukken
 • geen administratieve handelingen voor verloning en salarisadministratie
 • geen afdrachten voor loonheffingen
 • geen facturatie bij opname vakantiedagen en uitbetalen van vakantiegeld
 • mogelijkheid om de proeftijd te verlengen tot 26 weken
 • vrijblijvend advies over personele vraagstukken

Voor meer info 06-27379838 of 06-51663862 b.g.g 0226-456055