PostHeaderIcon Onze accountants

Dhr. Jaap Buter
Dhr. Buter heeft vele jaren gewerkt voor PWC en werkt vanaf 2002 voor CDH.

Iedere ondernemer krijgt na verloop van tijd te maken met situaties waarbij belastingadvies welkom is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u wilt gaan (her)investeren of een samenwerkingsverband wilt aangaan. In veel gevallen is het verstandig om vooraf een gedegen advies in te winnen. U wilt immers voorkomen dat u onnodig betaalt of dat de fiscus achteraf niet akkoord gaat met een gekozen handelswijze. 


Dhr Buter is gespecialiseerd in de advisering op het gebied van alle belastingen waar u als ondernemer direct mee te maken kunt krijgen. Hierbij denkt u waarschijnlijk meteen aan de inkomsten-, vennootschaps- of de omzetbelasting. Echter ook belastingen omtrent onroerend goed, zoals de overdrachtsbelasting vallen binnen ons werkterrein. Met betrekking tot ingewikkelde zaken die betrekking hebben op belastingen buiten ons directe werkgebied, zoals bijvoorbeeld Internationaal Belastingrecht, hebben wij samenwerkingsverbanden met specialisten, zowel binnen als buiten Nederland.


Second opinion
Als ondernemer wilt u graag zeker weten dat u beschikt over de correcte bedrijfsinformatie. Ook op fiscaal gebied wilt u niet voor verassingen komen te staan. Een second opinion kan bij u de eventueel levende onzekerheid wegnemen. Dhr. Buter verzorgt regelmatig second opinions. Dit wordt niet gedaan vanuit een negatieve benadering met als achterliggende gedachte de ondernemer los te weken van zijn bestaande adviseur of administratiekantoor. Om die reden worden wij dan ook regelmatig ingeschakeld door administratiekantoren om hen te ondersteunen bij complexe zaken. Ook verschillende advocatenkantoren laten hun juridische adviezen regelmatig toetsen op de mogelijke fiscale gevolgen.

Wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet klopt in de financiële cijfers maar niet exact kunt aangeven waar de problemen zich voordoen, kan een second opinion uitkomst bieden. Aan de hand van besprekingen met binnen uw onderneming van belang zijnde personen, de jaarstukken en de financiële administratie brengen wij op een voor u begrijpelijke wijze in beeld waar de problemen vandaan komen en wat de mogelijke verbeterpunten zijn.

Wilt u laten uitzoeken of u optimaal alle fiscale mogelijkheden benut of wilt u er zeker van zijn dat u correct handelt en de fiscale regels wel juist naleeft? Ook hier kan een second opinion u helpen aan een gezonde nachtrust.


Ondersteuning bij belastingcontroles
Belastingcontroles verworden steeds meer tot een zeldzaam verschijnsel. Als er al een controle wordt aangekondigd heeft de fiscus daar in de meeste gevallen een diepere bedoeling bij. Als de fiscus aankondigt dat zij uw bedrijf heeft uitverkoren voor een nader onderzoek, breken er vaak onzekere tijden aan voor u als ondernemer. CDH kan u bijstaan bij de controle. Wij nemen voorafgaand aan de controle uw administratie door, bespreken deze met u en maken deze waar nodig tijdig in orde, zodat de kans op correcties en boetes wordt beperkt. 

Indien gewenst kunnen wij bij de daadwerkelijke controle aanwezig zijn om u te begeleiden, daarmee kans op conflicten zoveel mogelijk beperkend. Ook kunnen wij er op toezien dat de Belastingdienst haar bevoegdheden niet te buiten gaat. Ook een controle van de fiscus is namelijk aan spelregels gebonden.
Mocht het na controle van de Belastingdienst tot een conflict of het opleggen van een boete, naheffingsaanslag of navorderingsaanslag komen, dan kunnen wij uiteraard voor u de benodigde bezwaar- en beroepschriften indienen. Uiteraard zullen wij dit alleen doen als er een redelijke kans is op behalen van een voor u gunstig resultaat. 


Bezwaar en beroepschriften
Ook goedwillende ondernemers kan het gebeuren dat zij van de Belastingdienst een naheffingsaanslag of navorderingsaanslag krijgen opgelegd. U hoeft het natuurlijk niet altijd eens te zijn met een dergelijke aanslag. U moet dan een bezwaar- of beroepschrift indienen. Bij het opstellen en indienen van bezwaar- en beroepschriften moet u allerlei regels en termijnen in acht nemen. Daarnaast moet er misschien wel jurisprudentie op nageslagen worden om uw standpunt te verdedigen of om het standpunt van de Belastingdienst aan te vechten. Natuurlijk staan wij u daarbij graag met raad en daad terzijde. Wij zijn echter wel zo realistisch om u, in voorkomend geval, te ontraden om een bezwaar- of beroepsprocedure te starten. Aan een kansloze missie willen wij al niet beginnen, maar zullen wij u ook voor behoeden. Dhr. Buter adviseert u over mogelijk in te nemen standpunten, zoekt alle jurisprudentie uit en dient voor u een bezwaarschrift of beroepschrift in bij de Belastingdienst.


Wat is voor u de beste ondernemingsvorm?
U kunt uw onderneming vanuit verschillende rechtsvormen beheren. Vaak maakt u een keuze bij het starten van uw onderneming. Verderop in het bestaan van uw onderneming kan zich echter ook de vraag voordoen wat voor uw specifieke situatie de beste rechtsvorm is.

De meest voorkomende rechtsvormen voor een onderneming zijn de Eenmanszaak (ZZP), de Vennootschap onder Firma (VOF) en de Besloten Vennootschap (BV).

Bij het maken van de juiste keuze spelen verschillende juridische en fiscale motieven een rol. 
De belangrijkste juridische motieven zijn het afschermen van het privé vermogen en de opbouw van pensioenkapitaal. Vooral het beschermen van het privévermogen van de ondernemer, zoals het woonhuis, is een belangrijke reden om te kiezen voor een rechtsvorm waarbij de aansprakelijkheid wordt beperkt.

De verschillende rechtsvormen worden door de Belastingdienst verschillend belast. Voor Eenmanszaken en Vennootschappen onder Firma geldt dat de winst van de onderneming belast is bij de ondernemer in de inkomstenbelasting tegen het voor hem of haar geldende tarief (maximaal effectief 46,6%). De beheerder van de BV daarentegen is zelfstandig belastingplichtig. Dit betekent dat deze beheerder vennootschapsbelasting dient te betalen over de winst (toptarief van 25,5%). In eerste instantie dient hij dus aan zichzelf minimaal € 40.000 aan loon uit te keren. Dit loon is voor de BV aftrekbaar van de winst. De resterende "winst" is bij de BV belast met vennootschapsbelasting. De winst na belasting kan in de vorm van dividend worden uitgekeerd aan de Beheerder, hierover moet dan wel 25% inkomstenbelasting worden betaald. Op dit moment is het verschil tussen het toptarief van de Inkomstenbelasting en de gecombineerde effectieve belastingdruk van de vennootschapsbelasting en het inkomstenbelastingtarief over dividend betrekkelijk marginaal. Hiertegenover staat dat de ondernemer die zijn onderneming als Zelfstandige beheert enkele fiscale voordelen heeft die vanuit de BV niet haalbaar zijn. Het omslagpunt is niet direct te bepalen en sterk afhankelijk van uw overige financiële omstandigheden en toekomstplannen. Op basis van uw specifieke situatie kunnen wij nauwkeurig berekenen wat voor u de beste ondernemingsvorm is.

Veel startende ondernemers beginnen hun onderneming in de vorm van een Eenmanszaak. Na enkele jaren kunnen er redenen zijn om de rechtsvorm te veranderen naar een BV. Dit kunnen zowel fiscale als juridische redenen zijn. De overgang naar een BV is vanuit fiscaal perspectief interessant als de jaarwinst van de onderneming een bepaald bedrag overschrijdt of als het risico binnen de onderneming is toegenomen. Een exact fiscaal omslagpunt is niet aan te geven, maar bij winsten van rond de € 100.000 kan het maken van een berekening zeker zinvol zijn.

U kunt (onder voorwaarden) met terugwerkende kracht van 15 maanden uw onderneming fiscaal gezien omzetten in een BV. U kunt dus ieder jaar opnieuw eerst de jaarwinst afwachten voordat u besluit de onderneming om te zetten in een BV. Hierdoor kunt u dus elk jaar weer (laten) berekenen wat de overgang naar een BV voor u aan voordeel kan opleveren.


Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht
Uit onderzoek is gebleken dat een grote groep van ondernemers voor zijn 50e stopt met werken. Dit kan zijn door ziekte, (vervroegd) pensioen of overlijden. In alle gevallen is het verstandig dat u een goed plan klaar heeft liggen over hoe uw onderneming moet worden voortgezet: het Bedrijfsopvolgingsplan. Hierin is het noodscenario vastgelegd voor het geval u onverhoopt niet meer kunt functioneren, waarbij u voorziet in de behartiging van de belangen van uw familie, personeel en niet in de laatste plaats uw klanten.

Wij beschikken over een ruime ervaring op dit lastige terrein.

Voor aanvullende informatie over dit onderwerp verwijzen wij u ook graag naar http://www.ondernemeneninternet.nl/bedrijfsovername.html

http://www.buteradvies.nl/